Krátko o nás

О nás

Zakarpatské regionálne centrum pre sociálnu a pracovnú rehabilitáciu a profesionálnu orientáciu „Vybir“ bolo založené 17. decembra roku 2001.

Poslaním centra je zapojiť ľudí so zdravotným postihnutím v Zakarpatskej oblasti do spoločensky užitočných aktivít.

Centrum „Vybir“ pracuje v programe „Integrácia“ pre profesionálnu rehabilitáciu zdravotne postihnutých.

Cieľom programu „Integrácia“ je ochrana zákonných práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania, zamestnania, sociálnej pomoci, ako aj lekárskej, psychologickej a právnej pomoci prostredníctvom vykonávania činností v oblasti lekárskej a sociálnej pomoci, asistencia, vzdelávacia, pracovná a fyzická rehabilitácia.

V súčasnosti Centrum „Vybir“realizuje dva projekty:

 • Projekt „Orijentir-2020“, ktorý je podporovaný Zakarpatskou radou ľudových zástupcov v rámci regionálneho sociálneho programu „Turbo“ („Starostlivosť“).
 • Projekt „Zlepšovanie zdravotnej starostlivosti v sociálnych ústavoch“ (skrátený názov – „Sociálna starostlivosť o zdraví“ s finančnou podporou programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina v rokoch 2014 – 2020. Partnermi v tomto projekte sú Košicky samosprávny kráj a Užhorodská mestská rada zastúpená Odborom medzinárodnej spolupráce a inovácií.

V rámci týchto projektov prebiehajú tieto aktivity:

 • Poskytovanie informácií a konzultácií
 • Obnova databázy
 • Poskytovanie sociálnej a psychologickej pomoci a podpory
 • Vzdelávacie činnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom školení, seminárov, diskusií za okrúhlym stolom, konferencií.
 • Sociologický výskum
 • Monitorovanie dostupnosti životného prostredia v rámci Programu na zriadenie dostupného prostredia „Zakarpatie bez bariér“
 • Organizácia a účasť na športových a rekreačných činnostiach
 • Návšteva postihnutých v miestach ich bydliska
 • Príprava a zverejnenie informačných listov, metodických príručiek, informačných bulletinov, motivačných fotografií a videí.
 • Organizácia voľného času a zapájanie zdravotne postihnutých do fyzických aktivít.

V dôsledku implementácie adaptačných a integračných opatrení programov sa zvýši počet zdravotne postihnutých s aktívnym životným postavením a túžbou stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. To zmení stereotypy týkajúce sa zdravotne postihnutých osôb. Úspešná implementácia projektov podporí ďalšiu rehabilitáciu postihnutých v Karpatskom regione. Rovnaké možnosti na dosiahnutie cieľa, analýza súčasného stavu, pravgive ocenenie všetkých možností a radikálna zmena spôsobu života, zabezpečia ľuďom so zdravotným postihnutím príležitosť realizovať svoje schopnosti.